REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Niniejszy regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu internetowego posiadającego adres www.alejasno.pl dalej jako „Sklep” przez podmiot prawny o nazwie SMD LED Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Torowa 2, 35-205, posiadająca nr KRS: 0000593497 oraz NIP: 5170372878 i REGON: 363280248, zwany dalej jako „Właściciel sklepu”.

SPIS TREŚCI

§ 1. Definicje

§ 2. Postanowienia ogólne i korzystanie ze Sklepu internetowego

§ 3. Informacje o towarach i cenach

§ 4. Rejestracja

§ 5. Zamówienia i zakupy w Sklepie internetowym

§ 6. Płatności

§ 7. Realizacja zamówienia i dostawa

§ 8. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży

§ 9. Rękojmia

§ 10. Postanowienia końcowe

§ 1. Definicje

Sklep internetowy lub Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem: www.alejasno.pl, za pośrednictwem, którego Klient może składać zamówienia.

Sprzedawca lub Właściciel sklepu - SMD LED Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Torowa 2, 35-205, posiadająca nr KRS: 0000593497 oraz NIP: 5170372878 i REGON: 363280248, adres e-mail: sklep@alejasno.pl , numer telefonu: 506 274 586.

Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu internetowego – www.alejasno.pl.

Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą.

Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta - oznacza osobę fizyczną zawierającą Umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla tego Przedsiębiorcy zawodowego charakteru, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu.

Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 z dnia lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Towar – produkty prezentowane w Sklepie internetowym, mogące być przedmiotem Umowy sprzedaży.

Umowa sprzedaży – umowa zawarta na odległość na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą z wykorzystaniem Sklepu internetowego.

Konto – osobisty panel administracyjno-informacyjny Klienta w Sklepie internetowym, tworzony poprzez prawidłową rejestrację, gdzie Sprzedawca gromadzi oraz przechowuje dane dotyczące zamówień składanych przez Klienta oraz podanych w trakcie rejestracji danych.

Rejestracja – utworzenie przez Klienta Konta w Sklepie internetowym.

Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę zamawianego Towaru.

Koszyk – narzędzie systemowe pozwalające Klientom na dokonywanie zakupów w Sklepie internetowym, w szczególności umożliwiające zbieranie wybranych przez Klienta ofert w jednym miejscu, celem złożenia Zamówienia. Koszyk tworzony jest automatycznie w wyniku wybrania przez Klienta opcji „Dodaj do koszyka” co najmniej jednego Towaru.

Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Dostawa – czynność faktyczna polegająca na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem określonego Dostawcy Towaru objętego Zamówieniem.

Dostawca - firma kurierska, z którą współpracuje Sprzedawca w zakresie Dostaw Towarów.

Operator płatności – instytucja płatnicza pośrednicząca między Klientem a Sprzedawcą

w dokonywaniu płatności: Przelewy24 – PayPro S.A. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, NIP: 779-236-98-87, REGON 301345068, Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000347935.

§ 2. Postanowienia ogólne i korzystanie ze Sklepu internetowego

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.alejasno.pl. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Wszelkie prawa do Sklepu internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, strony internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na stronie internetowej Sklepu (z wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na stronie internetowej Sklepu w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.

Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania poprzez Sprzedawcę sprzedaży Towarów przy wykorzystywaniu środków porozumiewania się na odległość w postaci Sklepu internetowego, jak również zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu internetowego.

Stroną dokonującą zakupów w sklepie może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną.

Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze strony internetowej Sklepu to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 39 lub FireFox 34 lub Opera 26 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies" oraz łącze internetowe.

Klient korzystający ze Sklepu jest zobowiązany do: korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz obowiązującymi postanowieniami Regulaminu, niedostarczania i nieprzekazywania za pośrednictwem Sklepu treści o charakterze bezprawnym, korzystania ze Sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu internetowego w celu prowadzenia przez Klienta działalności, która naruszałaby interes Sprzedawcy.

§ 3. Informacje o towarach i cenach

Informacje o oferowanych przez Sklep internetowy Towarach zamieszczone są na stronie www.alejasno.pl. Przedmiotowe informacje umieszczone są wraz z informacjami dotyczącymi właściwości i cen Towarów. Zdjęcia i opisy Towarów zamieszczone w Sklepie internetowym podlegają ograniczeniom technicznym i mają na celu jedynie umożliwienie Klientowi wyrobienia sobie ogólnego wyobrażenia o właściwościach, wyglądzie i parametrach użytkowych Towaru.

W szczególności wygląd Towaru na zdjęciach prezentowanych w Sklepie może różnić się od wyglądu Towaru. Różnice te mogą wynikać chociażby z możliwości aparatu. Niniejsze postanowienie w żaden sposób nie ogranicza odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klientów będących Konsumentami.

Przedmiotami sprzedaży są produkty przedstawione na stronie www.alejasno.pl w chwili składania zamówienia.Ceny wszystkich produktów i usług przedstawione na stronie www.alejasno.pl wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto). Wszystkie produkty przedstawione na stronie www.alejasno.pl są: nowe, wolne od wad produkcyjnych, posiadają wymagane atesty, dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, posiadają wymagane zezwolenia zgodnie z obowiązującymi przepisami, nabyte przez Sprzedawcę od uprawnionych podmiotów, mogą posiadać gwarancję na zasadach określonych przez producenta dla danego produktu. Sprzedawca może dokonywać zmian w opisach i cenach Towarów. Uprawnienie to nie dotyczy cen Towarów zamówionych przez datą dokonania zmiany. Wszystkie zamówienia przyjmowane poprzez Sklep są realizowane na podstawie niniejszego regulaminu.

§ 4. Rejestracja

Przeglądanie asortymentu Sklepu internetowego nie wymaga rejestracji. Klient, w celu złożenia zamówienia, może się również zarejestrować się na stronie Sklepu, na której zostanie utworzone indywidualne konto. Klient ma możliwość dostępu do konta poprzez zalogowanie się, podczas którego Klient podaje hasło. Rejestracja odbywa się poprzez wypełnienie formularza „Rejestracja”, dostępnego w zakładce "Załóż konto" na stronie głównej sklepu, lub pod linkiem https://www.alejasno.pl/rejestracja.html

Rejestracja wymaga podania:

imienia,

nazwiska,

Danych adresowych czyli: ulicy i numer domu / lokalu, kodu pocztowego, nazwy miejscowości,

Numeru telefonu,

adresu e-mail,

hasła (oraz powtórzenia hasła),

nazwy firmy (w przypadku Przedsiębiorcy),

numeru NIP (w przypadku Przedsiębiorcy),

oświadczenia zapoznania się z zapisami regulaminu sklepu, oraz akceptacji warunków w nim zawartych.

Wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu założenia, utrzymywania i korzystania z konta użytkownika sklepu internetowego oraz realizacji składanych zamówień i świadczenia usług dodatkowych związanych ze złożonymi zamówieniami.

Po kliknięciu przycisku „Utwórz konto”, na podany przy rejestracji adres e-mail Klient otrzyma wiadomość potwierdzającą założenie konta wraz z dalszą instrukcją potwierdzenia rejestracji.

Sprzedawca może usunąć konto Klienta który:

a) narusza niniejszy Regulamin,

b) podał przy rejestracji nieprawdziwe dane,

c) podał przy składaniu zamówienia nieprawdziwe dane,

d) podał nieprawdziwe dane przy dokonywaniu płatności za zamówienia za pośrednictwem serwisu Przelewy24.

Klient zobowiązany jest do zapewnienia bezpieczeństwa posiadanych haseł i kont przed dostępem osób nieuprawnionych.

§ 5. Zamówienia i zakupy w Sklepie internetowym

Stronami umowy sprzedaży Towarów zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego są Sprzedawca oraz Klient. Zamówienia Klientów są przyjmowane wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej www.alejasno.pl poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy zamówienia. Zamówienia można składać w okresie dostępności strony internetowej Sklepu (7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę, jednak ze względu na ograniczenia techniczne, Sprzedawca nie gwarantuje stałej dostępności strony internetowej www.alejasno.pl). Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do Koszyka. Klient może sprawdzić zawartość swojego Koszyka, klikając na przycisk „Koszyk”. Po dodaniu do Koszyka wszystkich zamawianych Towarów i ostatecznym sprawdzeniu jego zawartości, Klient przechodzi do dalszej części procedury zamawiania klikając przycisk „Do Kasy”. Na tym etapie Klient może wybrać jeden z dwóch wariantów: „Zaloguj się” - Klient posiadający swoje konto w Sklepie na stronie internetowej www.alejasno.pl, o ile nie zalogował się wcześniej, podaje swój adres e-mail i wpisuje hasło. Po kliknięciu na przycisk „Zaloguj się” Klient zostaje przeniesiony na stronę służącą do potwierdzenia zamówienia i realizacji płatności.

Jeśli Klient nie ma jeszcze konta w Sklepie na stronie internetowej - www.alejasno.pl, na tym etapie umożliwia się Klientowi założenie konta, zgodnie z § 4 Regulaminu. Możliwe jest również dokonanie zamówienia bez rejestracji, a jedynie poprzez uzupełnienie danych użytkownika/danych do wysyłki, oraz zaznaczenie zgód formalnych. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać opis wybranych towarów lub usług, łącznej ceny oraz wszystkich innych kosztów. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz potwierdzenie złożenia Zamówienia. Sprzedawca potwierdza otrzymanie każdego zamówienia. Potwierdzenie następuje za pomocą poczty elektronicznej w dniu otrzymania zamówienia. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem. Klient podczas składania zamówienia każdorazowo zobowiązany jest do wskazania czy do danego zamówienia Sprzedawca powinien wystawić fakturę VAT.

§ 6. Płatności

Ceny na stronie internetowej Sklepu internetowego zamieszczone przy danym Towarze stanowią ceny brutto i nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu zamówienia.

Klient może dokonać zapłaty za zamówione Towary w następujący sposób:

Przelewem online (szybkie płatności internetowe) obsługiwanym przez PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

Kartą płatniczą- operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

Przelewem zwykłym przed dostawą towaru na wskazany rachunek bankowy:

SMD LED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Torowa 2, 35-205 Rzeszów

mBank S.A. : 30 1140 2004 0000 3102 7702 3626

Po zaksięgowaniu wpłaty zamówienie zostanie zrealizowane. W tytule przelewu prosimy podać numer zamówienia

Płatność za pobraniem - gotówką lub kartą przewoźnikowi podczas dostawy lub podczas odbioru osobistego Towaru przez Klienta.

Gotówką- przy odbiorze zamówienia:

Punkt odbioru zamówień internetowych ALEJASNO.PL ul. Torowa 2/2 35-205 Rzeszów

W zależności od dokonanego przez Klienta sposobu płatności:

w przypadku płatności przelewem online lub kartą płatniczą, należność za Towar pobierana jest jako płatność z góry, co oznacza że Towar zostaje wysłany dopiero po otrzymaniu płatności dokonanej zgodnie z zasadami realizacji płatności Operatora Płatności,

w przypadku płatności „Przelew zwykły” na rachunek bankowy Sprzedawcy (mBank S.A.: 30 1140 2004 0000 3102 7702 3626), należność za Towar i Usługi pobierana jest jako płatność z góry, co oznacza że Towar zostaje wysłany dopiero po otrzymaniu płatności, w przypadku płatności przy odbiorze, należność za Towar pobierana jest podczas odbioru osobistego Towaru przez Klienta, zgodnie z §7 ust. 11 Regulaminu. W przypadku osobistego odbioru Towaru przez Klienta, zgodnie z §7 ust. 11 Regulaminu istnieje również możliwość płatności za Towar w kasie danego sklepu gotówką lub kartą płatniczą. Realizację płatności za pomocą kart płatniczych oraz płatności kartą zapewnia Operator Płatności.

§ 7. Realizacja zamówienia i dostawa

Realizacja zamówienia rozpoczyna się po potwierdzeniu przez Sprzedawcę zamówienia, określonego w § 5 ust. 9. Czas realizacji zamówienia jest to czas od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę do dnia doręczenia towaru do Klienta. Sprzedawca przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w niedziele i święta rozpatrywane będą pierwszego dnia roboczego, następującego po tych dniach. Zamówienie jest realizowane w terminie do 30 dni. Średni czas realizacji zamówienia to 7 dni. W przypadku braku towaru w magazynie Klient może wyrazić zgodę na przedłużenie czasu realizacji zamówienia, wybrać inny towar o podobnych właściwościach lub zrezygnować z części lub całości zamówionego towaru. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. Dostawy realizowane są za pośrednictwem firm kurierskich: Inpost, Orlen Paczka, GLS, Fedex.  Koszty Dostawy ponosi Klient. Sprzedawca zamieszcza na Stronie Internetowej Sklepu informację o liczbie Dni roboczych potrzebnych do Dostawy i realizacji zamówienia. Termin Dostawy i realizacji zamówienia wskazany na Stronie Internetowej Sklepu liczony jest w Dniach roboczych zgodnie z § 1 ust. 16 Regulaminu. Klient ma możliwość osobistego odbioru zamówionego towaru pod adresem:

ALEJASNO.PL ul. Torowa 2/2  35-205 Rzeszów

Odbioru można dokonać ww. punkcie odbioru zamówień internetowych od poniedziałku do piątku, w godzinach 8-16.


W dniu wysłania Towaru do Klienta (jeśli nie wybrano możliwości osobistego odbioru Towaru) przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę. Klient obowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu. Sprzedawca, dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy paragon albo fakturę VAT obejmującą dostarczane Towary.

§ 8. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży

Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny (z wyłączaniem przypadków o których mowa w art. 38 Ustawy o prawach konsumenta). Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta tj. w momencie odebrania Towaru od kuriera lub w momencie odebrania Towaru w siedzibie Sprzedawcy zgodnie z § 7 ust. 11. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie to może zostać złożone pisemnie, wysłane na adres Sprzedawcy lub pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sprzedawcy. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę na stronie internetowej Sklepu pod adresem: Formularz odstąpienia od umowy. Do zachowania ww. terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W razie odstąpienia od umowy, umowa uważana jest za niezawartą. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, ale jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Przedsiębiorca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Do oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Klient dołączy uprzednio otrzymany Paragon lub Fakturę VAT. Prawo odstąpienia od umowy na zasadach wskazanych powyżej nie dotyczy Przedsiębiorcy.

§ 9. Rękojmia

Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

Jeżeli Towar ma wadę, Klient może:

Złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.

Żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.

Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy. W wypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.

Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.

Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Konsumenta. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną. Klientom nie będącym Konsumentami, przysługuje prawo złożenia reklamacji w trybie rękojmi za wady fizyczne rzeczy sprzedanej zgodnie z Kodeksem Cywilnym, z wyłączeniem postanowień szczególnych dotyczących Konsumentów. O przebiegu i wyniku postępowania reklamacyjnego Sprzedawca informuje za pośrednictwem e-maila (wysyłanego na adres e-mail Klienta podanego w reklamacji).

§ 10. Postanowienia końcowe

Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi producentów. Wraz ze złożeniem zamówienia Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie oraz przetwarzanie danych do celów wystawienia faktury, prowadzenia sprawozdawczości finansowej, wysyłki zamówionego towaru oraz informowania o statusie zamówienia. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim. Kupujący ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także usunięcia z bazy danych. Kupujący podaje swoje dane dobrowolnie. Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. "O ochronie danych osobowych". Zbiór danych osobowych jest zgłoszony w ogólnokrajowym rejestrze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO).

W sprawach nieuregulowanych powyższym dokumentem stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz ustawy z dnia 18 z dnia lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Kupujący będący konsumentami mają możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl , w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich".

close Koszyk
close Koszyk

New Account Register

Masz już konto?
Zaloguj się. lub Resetuj hasło