Reklamacje

 

Wszelkie reklamacje z tytułu niezgodności towaru z umową Konsument może zgłosić za pomocą formularza kontaktowego, drogą elektroniczną na adres sklep@alejasno.pl.

Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać opis reklamacji, wypełniony protokół reklamacyjny (do pobrania poniżej) oraz dokument potwierdzający nabycie reklamowanego towaru w Sklepie (kopia paragonu, potwierdzenie przelewu z rachunku bankowego, itp.).

Sklep w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do reklamacji Kupującego i powiadomi go o dalszym postępowaniu. Konsument, może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad, albo zamiast wymiany rzeczy, żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe, albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia roszczeń. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji Sklep odsyła pełnowartościowy produkt na swój koszt na adres podany przez Nabywcę. Inny sposób zwrotu wadliwego produktu może zostać ustalony z działem obsługi klienta.

Do pobrania: [WZÓR PROTOKOŁU REKLAMACYJNEGO]

close Koszyk
close Koszyk

New Account Register

Masz już konto?
Zaloguj się. lub Resetuj hasło